Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember.

Nå kan offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner søke om støtte til tiltak for å inkludere barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Dette gjøres gjennom søknadsportalen på Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet, for offentlige instanser må nye Hamarøy kommunes organisasjonsnummer benyttes: 970 542 507. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Kontaktperson i Hamarøy: Jannita Olvik, Hamarøy Frivilligsentral - tlf: 95720012 - e-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no 


2019 © Hamarøy frivilligsentral