Søk om tilskudd hos Kulturminnefondet

Lag og foreninger, samt private, kan søke om støtte hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kutlurlandskap. Frivillige lag og foreninger kan søke, enden de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. 

Les mer og søk her: https://kulturminnefondet.no/soknad/

2019 © Hamarøy frivilligsentral