Frivillighetsprisen 2020

Andreas Sørgård Olsen ble valgt til vinner av frivillighetsprisen i Hábmer!

På kommunestyremøtet 25. februar ble frivillighetsprisen delt ut for første gang og den verdige vinneren var Andreas Sørgård Olsen. Styret i Hamarøy Frivilligsentral utgjorde juryen, som består av representanter fra frivilligheten, kommunen gjennom administrative og politisk valgte styremedlemmer, samt representant fra ungdomsrådet. Blant ti gode kandidater ble Andreas valgt på bakgrunn av sitt store engasjement og pågangsmot innenfor både idrett og kultur, hans prosjekter har vært med på å bygge broer i kommunen og bidratt til å gjøre Hamarøy til et enda bedre sted å bo. 

Frivillighetsprisen har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen, og kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper. Den kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode. Juryen vurderte at Andreas har utmerket seg som pådriver med initiativ og engasjement til beste for sine medmennesker i Hamarøy. 

Blant en rekke ting som kan nevnes er hans bidrag til organisering mot fylkets trussel om nedlegging av Knut Hamsun videregående skole, gjennomføring av en mengde ulike arrangementer, som Troilltampen i Ulvsvåg i 2016 og den populære årlige straffesparkkonkurransen for Nord-Salten, etablering av en idrettsarena midt i Hamarøy og at han har vært en viktig brobygger mellom tettstedene i kommunen. Styreleder for Hamarøy Frivilligsentral, Ann-Jorun Winther, understreker at de også har lagt vekt på at Andreas har vært engasjert i store deler av kommunen, som har vært spesielt viktig etter at den nye kommunen kom på plass. Han har tatt initiativ, jobbet selvstendig og virket som motivator på andre, det er også betydningsfullt at mye av det han har gjort kommer barn og ungdom til gode. 

Hamarøy Røde Kors har sponset premien til vinneren. 

Bakgrunnen for utdelingen av frivillighetsprisen er frivillighetsstrategien for Hamarøy kommune. Denne ble vedtatt av kommunestyret i fjor høst og har som formål å legge til rette for en variert og levende frivillighet. Gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk vil kommunen bidra som støttespiller for en robust og uavhengig frivillighet i vekst og utvikling, og være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom partene og sikre gode vilkår og rammebetingelser. Frivillige, lag og foreninger og organisasjoner gjør en stor innsats og en betydelig forskjell i Hamarøy kommune, skaper samhold og bolyst, og er en viktig påvirkningsfaktor for folkehelsen. Utdelingen av frivillighetsprisen er ett av flere tiltak i strategien som skal bygge opp om samhandlingen og være med på å legge til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hamarøy. 

2021 © Hamarøy Frivilligsentral