Vedtekter

Hamarøy Frivilligsentral

§ 1. Organisasjonsform og eierforhold

Hamarøy Frivilligsentral er en ideell forening med organisasjonsnummer 989 285 130. Årsmøtet er foreningens øverste organ og styret er eier av sentralen. Styret består av representanter fra det frivillige og Hamarøy kommune. 

§ 2. Formål

Hamarøy Frivilligsentral skal bidra til å skape et levende lokalsamfunn gjennom tilrettelegging av frivillig aktivitet i kommunen. Sentralens grunnleggende verdier bygger på mangfold, inkludering og folkehelse. 

§ 3. Oppgave og funksjon

Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt for enkeltpersoner, lag og foreninger og det offentlige, samt næringsliv der det er naturlig. Initiering, mobilisering og samordning av frivillig innsats skal gjøres gjennom å: 

 • Være en lokalt forankret møteplass som drives ut fra rådende forutsetninger og behov
 • Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen
 • Være et kraftsenter og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige
 • Være en møteplass på tvers av kulturer og generasjoner
 • Videreutvikle gode samarbeidsformer mellom frivillig- og offentlig sektor
 • Jobbe på tvers av enheter innen kommunen
 •  Delta i ulike samarbeidsfora, både innen- og utenfor kommunen der det er relevant
 • Være en fellesarena for lokalt utviklings- og miljøarbeid
 • Videreutvikle og følge opp kommunens frivillighetspolitikk

Frivilligsentralens virksomhet skal være et supplement til offentlige tjenester, ikke en erstatning for. 

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Alle registrerte frivillige organisasjoner i Hamarøy kommune som møter har stemmerett på årsmøtet, med én stemme pr. forening. 

Årsmøtet skal for øvrig være åpent for brukere av sentralens tjenester og andre interesserte, disse har møte- og talerett. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai og annonseres med minst to ukers varsel på sentralens hjemmeside på internett og i lokalavis. 

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Valg av representanter til underskriving av protokoller fra årsmøtet
 • Fastsetting av foreningens vedtekter og eventuelle vedtektsendringer, dersom disse varsles styret innen to uker før årsmøtet
 • Styrets årsmelding med oversikt over regnskap fra foregående år, samt budsjett
 • Valg til styre og valgkomité blant frivillige representanter
 • Saker som er sendt styret i skriftlig form senest én uke før årsmøtet
 • Daglig leders handlingsplan for virksomheten

Daglig leder har sekretærfunksjon, samt tale- og forslagsrett. 

§ 5. Styret

Styret består av syv representanter. Fire frivillige representanter velges på årsmøtet, disse har to felles vararepresentanter. Hamarøy kommune har to representanter, hvorav én er politisk valgt. Disse har personlige vararepresentanter. Ungdomsrådet stiller med én representant med personlig vararepresentant.

Årsmøtet velger styreleder for ett år av gangen, de øvrige frivillige styremedlemmene velges for to år. Så langt det lar seg gjøre, skal det unngås at hele styret skiftes ut samtidig. Styrets leder er representant for frivilligheten og har dobbeltstemme i tilfeller der forslag får stemmelikhet. Styret skal ha kjønnsrepresentasjon, være spredt over ulike aldersgrupper, representere ulike geografiske områder i kommunen, slik skal det gjenspeile de ressurser og behov som er i lokalsamfunnet. Styret skal føre styreprotokoll. Styret har ansvar for å godkjenne handlingsplan i henhold til formålet, samt påse at denne gjennomføres. Instruksjonsmyndighet ligger hos styret. 

§ 6. Virksomheten

Ansatt daglig leder: Daglig leder er ansatt i Hamarøy kommune og skal ha rettigheter på lik linje med andre kommunalt ansatte. Det er en egen avtale mellom Hamarøy kommune og Hamarøy Frivilligsentral som regulerer disse forhold.

Økonomi: Hamarøy kommune har budsjett- og regnskapsansvar for daglig drift av sentralen. Regnskapet revideres av kommunens revisjon. Disse forhold presiseres nærmere i samarbeidsavtalen mellom frivilligsentralen og kommunen. 

§ 7. Avvikling

Hamarøy Frivilligsentral skal opprettholdes så lenge kommunen godkjenner avtalen. Ved eventuelle gjenstående fondsmidler, skal disse gå til frivillige formål, eksempelvis gjennom utdeling av kulturmidler. 

Vedtatt av årsmøtet 29.04.2019.

Forrige revisjon ved årsmøtet 2017.  

 

Flere dokumenter

Frivillighetsstrategi i Hamarøy

Frivillighetsstrategien for Hábmer - Hamarøy ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2020. Strategien skal være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen og frivilligheten, der kommunen bidrar som støttespiller og tilrettelegger for en variert og levende frivillighet. Gjennom samarbeid skal det legges til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hábmer.

Hamarøy Frivilligsentral

Om oss

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Styret

Styret i Hamarøy Frivilligsentral består av representanter fra det frivillige og kommunen.

Lokalutvalg og velforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Idrett og friluftsliv

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Pensjonist- og sanitetsforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Båtforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Grunneierlag

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Diverse - kultur og aktivitet

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral